Disclaimer

De informatie die je op deze website vindt, heeft Beautyboxen.nl met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen.

Beautyboxen.nl kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Beautyboxen.nl niet instaan.

Beautyboxen.nl garandeert niet dat de website vrij is van virussen, of andere soortgelijke verstorende elementen.Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Het is derden niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beautyboxen.nl genoemde programmeercodes en/of ontwerp in de originele vorm of in bewerkte vorm, via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan, en/of te verspreiden.

In geval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Beautyboxen.nl, behoud Beautyboxen.nl zich het recht om de hierdoor door ons geleden schade op jou te verhalen.

Beautyboxen.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Beautyboxen.nl leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Beautyboxen.nl.

Beautyboxen.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot, of de informatie op, enige site die is verbonden/gelinkt van of naar de website van Beautyboxen.nl.

Suggesties en ideeën over de Beautyboxen.nl website die je ons toestuurt (al dan niet per e-mail) zijn in principe niet vertrouwelijk en mogen zonder nadere toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de richtlijnen, zoals onder meer in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgelegd, van toepassing zijn.

Alle gegevens die je ons stuurt dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Je kunt er van op aan dat Beautyboxen.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Beautyboxen.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Beautyboxen.nl behoud zich het recht om de inhoud van de website van Beautyboxen.nl en de tekst van deze disclaimer op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijkend zijn van de werkelijkheid.

Alle op deze website vermelde prijzen zijn inclusief BTW.